Gagana Niue

'O le Gagana Niue le faagaa ina i le au Niue i Polenisia).