O le Evagelia a Mataio

 1. O le gafa o Iesu.
 2. O le malaga a makoi e saili ia Iesu.
 3. O le tala‘iga a Ioane le papatiso.
 4. O le Faaosoosoga na oo ia Iesu i le vao.
 5. O le lauga a Iesu i le mauga.
 6. O isi upu o le lauga a Iesu i le mauga.
 7. O vavega na faia e Iesu.
 8. O le faamaloloina o le supa, atoa ma isi vavega ba faia e Iesu.
 9. Ua aauina e Iesu ona soo e a‘oa‘o atu i le nuu.
 10. O le feau a Ioane ia Iesu ma lana tali ia te ia.
 11. Ua faatonu atu e Iesu i mea e tusa ona fai i le Sapati.
 12. O faafaoto e tele na fetalai atu ai Iesu i le motu o tagata.
 13. O le fasiga o Ioane le paptiso; o vavega ua faia e Iesu.
 14. O le sese o le au Faresaio. O le vavega i mea e ‘ai.
 15. O le faailoga; o le mea faafefete; o le upu a Peteru; o le valoaga a iesu.
 16. O le liuseseina o Iesu; o le vavega o le lafoga.
 17. Ua a‘oa‘o atu Iesu ia loto maulalo. O mea e tausuai ai. O le alofa i e agaleaga mai.
 18. O le aleia o le avā; ua faamanuia i tama iti; o le taulealea muaoa.
 19. O le faataoto i le tovine; o le loto maulolo; o tauaso e toalua.
 20. Ua oo atu Iesu i Ierusalema; o le tuliga o e na faatau i le malumalu; o le faataoto i le aifanua.
 21. O le faataoto o le tausamaaga; o lafoga ia Kaisara; o le toe ola mai o tagata ai.
 22. O le amio leaga a le au tusiupu ma le au Farisaio.
 23. Ua vavalo mai Iesu i le faatafunaina o le malumalu alii ma ana auauna =; o le faamasinoga.
 24. Ua taupulepule le au ositaulaga sili ia Iesu e fasioti ia te ai.
 25. O le faasatauroina a Iesu.
 26. O le toe tu mai o Iesu.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane