O le tusi ia Eperu

 1. O le silisili ese o Iesu i agelu.
 2. O le apoapoaiga ia matuā saili i le ola.
 3. ua silisili ese le Mesia ia Mose.
 4. O le malologa e maua i le faatuatua.
 5. O le mamalu o le faiva o le ositaulaga ua i le Mesia.
 6. Ia tumau i le faatuatua, auā e faamaoni le Atua.
 7. O le faiva o le ositaulaga o Iesu e uiga faata si ma mekisateko.
 8. O le faiva o ositaulaga o le Mesia ma le feagaiga e faavavau.
 9. ua faasiliga ese le taulaga a Iesu i a le tulafono.
 10. O le taulaga na faia e iesu ua aveeseina ai agasala.
 11. Ia tumau i le faatuatua, ma le onosai, ma le amio Atua.
 12. o apoapoaiga i mea eseesei.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane