O le tusi a le Perofeta o Iona

  1. Ua auina Iona e le Ali'i i Nineva; Ua maua e le afā ina o sola i Tasesa.
  2. O le tatalo o Iona.
  3. O le tala‘iga a Iona i Nineva; O le salamō o Nineva.
  4. O le ita o Iona, ma le aoaiga a le Atua ia te ia.


'O le Feagaiga Tuai